top of page
Inpassing drie legeringshotels ,TvZ kazerne Breda
 • Inpassing drie legeringshotels ,TvZ kazerne Breda

  De locatie voor nieuwbouw van legeringsgebouwen ligt in de noordoost hoek van de kazerne op de plek van de te slopen werkplaats. Deze locatie ligt prominent in het zicht op de hoek van de Lovensdijkstraat en de de la Reijweg. Volgens de concept structuurvisie Claudius Prinsenlaan is op deze plek een accent in bouwhoogte gewenst.In de gemeentelijke ruimtelijke verkenning van december 2009 is op de locatie een hoofdaccent als markering aan een stedelijke as geprojecteerd. Dit accent in bouwhoogte vormt in deze verkenning de inleiding tot een reeks gestaffelde accenten aan de de la Reijweg. Tevens is in deze verkenning aangegeven dat daar waar mogelijk doorzichten naar het achtergelegen monumentale kazerneterrein gecreëerd dienen te worden en dat de intern gelegen parkeervelden zo veel als mogelijk aan het zicht onttrokken dienen te worden.
  Deze stedenbouwkundige verkenning heeft als onderlegger gediend voor de situering en voor de massaopbouw van de legeringsgebouwen. Door legeringsfuncties te stapelen zijn compacte legeringstorens ontworpen die uitdrukking geven aan intensief grondgebruik en ruimte open laat voor verdere intensivering van bebouwing in de buitenrand van de kazerne aan de de la Reijweg. Door de stedenbouwkundige opzet van compacte torens en de sloop van de bestaande werkplaats worden nieuwe doorzichten naar het waardevolle achterliggend stedenbouwkundig ensemble van de Trip van Zoudtlandtkazere gecreëerd. De torens zijn gelegen op de scheidslijn van de groene rand en de entree aan een verhard voorplein met de benodigde parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden aan het zicht onttrokken middels groene taluds die onderdeel uit maken van een parkachtige inrichting aan de de la Reijweg.
  • Details

   ProjectLegeringsgebouwen / hotels kaderhuisvesting
   LocatieTrip van Zoudtlandtkazere, Breda.
   OpdrachtgeverMinisterie van Defensie
   Ontwerp Gebouw 1 :2010
   gebouw 2 en 3 :2014
  bottom of page